השימוש באתר הינו בכפוף לתנאים הבאים:

הסכמה :

 • נא קרא/י את התנאים בעיון רב והימנע/י משימוש באתר במידה ואינך מסכים/מה להם. יובהר, כי השימוש באתר מותנה בהסכמתך המלאה לתנאי השימוש, קריאת תכני האתר וכן כל שימוש שתעשה/י באתר יעיד על הסכמתך לכל תנאי השימוש כאמור.

בעלות :

 • האתר לרבות, כל התכנים, הקבצים, סימני המסחר וכל חומר אחר המופיע בו הינו בבעלותה הבלעדית של חברת רפא בע”מ. מלוא זכויות הקניין הנן של חברת רפא בלבד. אין להעתיק, להפיץ, או להציג את התכנים והחומרים המופיעים באתר אלא בהסכמת חברת רפא מראש ובכתב.
 • חברת רפא תהא רשאית לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי, את עיצובו של האתר ו/או מבנהו ו/או תכניו ו/או להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, חלקם או כולם, ואף לסגור את האתר, ו/או לשנות את תנאי שירות אלה, ו/או כל היבט אחר באתר גם בלא הודעה מראש. המשתמש/ת מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.
 • על אתר זה יחולו לכל דבר ועניין דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע והכרוך בשימוש באתר זה באופן ישיר או עקיף, יהא בבתי משפט המוסמכים במחוז ירושלים

תוכן האתר:

 • המידע והתוכן מועברים AS-IS (כפי שהם). העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי חברת רפא בע”מ ו/או מי מטעמה.
 • המידע באתר כולל מידע רפואי פשטני שאינו בגדר עצה ו/או חוו”ד רפואית. אין להסתמך על התוכן והמידע ,לרבות על הקישורים לאתרים אחרים, לשם קבלת ו/או הענקת טיפול רפואי והוא אינו מיועד לבוא במקום התייעצות עם רופא מוסמך. בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש להיוועץ ברופא ולהיבדק.
 • בעצם השימוש באתר המשתמש/ת מסכים/מה לכך כי רפא לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה מפנייה לרפא ו/או כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר נשלחו למשתמש ע"י רפא ו/או שהגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כתוצאה מהפסקת השירות. למשתמש/ת לא תהיה כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר.  המשתמש/ת פוטר/ת את רפא ולא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו/ה על המידע שפורסם באתר /או מידע אשר הגיע אלעו מאת רפא ו/או שהגישה אליו מתאפשרת דרך האתר ורפא לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד ג' בנוגע למידע שפורסם באתר  ו/או בנוגע לכל מידע שנשלח לו/ה ע"י רפא ו/או מי מטעמה.

יצירת קשר ורישום:

 • באתר זה ישנה אפשרות ליצירת קשר עם חברת רפא, גולש אשר פנה לחברת רפא דרך האתר, נותן הסכמתו  מראש לחזור אליו מעצם פנייתו, ולכך שפנייתו זו תתועד ותישמר במערכת ניהול פניות של חברת רפא.
 • במידה ובאתר זה ישנה  אפשרות להירשם לקבל עדכונים מחברת רפא והינך נרשם, הרישום מהווה הסכמה לכך כי יישלחו אליך עדכונים, אך אין בו משום חובה שלנו לעשות כך.

קישורים לאתרים נוספים :

 • באתר זה קיימים קישורים לאתרים מחוץ לאתר רפא. קישורים אלה ניתנים מטעמי נוחות. האתרים המקושרים אינם תחת שליטה של רפא וחברת רפא אינה אחראית לתכנים של כל אתר מקושר או כל קישור הכלול באתר מקושר, או לכל שינויים או עדכונים לאתרים כאלה והיא אינה אחראית לכל נזק שעשוי להגרם עקב הפניה לאתרים אלה ו/או עקב הסתמכות על תכניהם. אתרים אלו יכולים להיות אתרי תוכן ומידע או אתרי קניה מקוונת. כל מידע או פעילות שתעשה באתרים אלו הינם באחריות אותם אתרים והמשתמש/ת עצמו/ה ויש לקרוא באתרים אלה את תנאי השימוש לפני הגלישה בהם.

הצהרת פרטיות :

 • השימוש באתר זה ו/או כל מידע שיימסר על ידך לרפא באמצעות האתר, דוא"ל פקס וכיו"ב (לרבות מידע רגיש ופרטי אודותייך ו/או אודות צד ג'), עשוי לשמש לצרכים סטטיסטיים ולצרכי מעקב אחר בטיחות תרופתית ועקב כך עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים כמחוייב על פי כל דין.
 • לידיעתך, אינך מחוייב למסור פרטים כל שהם לרפא. בעשותך שימוש באתר ו/או בעצם הפנייה לרפא – הנך מתיר לרפא לעשות במידע שימוש  ולהעבירו לצד ג' בכפוף לכל דין.
 • חברת רפא חופשית להשתמש במידע זה לצורך ניתוחים והערכות סטטיסטיות, על מנת להבטיח שירות יעיל ולשפר את אתרי האינטרנט שלנו ולצרכי מעקב אחר בטיחות תרופתית כמחוייב על פי חוק.
 • כמו כן, במסגרת גלישתך באתר יאספו נתונים שיאפשרו לנו להציע לך תכנים נוספים שיכולים לעניין אותך, מתוך האתר שלנו אלא אם תישלח על ידך הודעה בכתב לרפא להסיר את שמך מרשימת הדיוור.
 • נא לא להשתמש באתר זה אם אינך מסכים עם מדיניות זו.
לידיעתכם: שחיקת סחוס הינה מחלה כרונית, ניתן ליטול ארטריל גוֹ לאורך זמן.